ประวัติสมาคมฯ วัตถุประสงค์ คณะกรรมการก่อตั้ง คณะกรรมการบริหาร วีดีโอแนะนำและเพลง

วัตถุประสงค์

2516

ฯพณฯ สมหมาย ฮุนตระกูล อาจารย์ โงอิจิ โฮซูมิ และคุณวารี พงษ์เวช ร่วมพิธีเปิดที่ทำการแห่งแรก ณ อาคารอื้อจือเหลียง วันที่ 24 พฤษภาคม 2516

ก่อตั้ง ส.ส.ท.

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. ก่อตั้งอย่างเป็นทางการใน วันที่ 24 มกราคม 2516 จากความร่วมมือร่วมใจ และความเสียสละของกลุ่มผู้เคยไปศึกษาและดูงานโดยทุน ABK & AOTS ณ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมี ฯพณฯ สมหมาย ฮุนตระกูล เป็นประธานคณะกรรมการก่อตั้ง และสำเร็จด้วยความช่วยเหลืออย่างดี จาก อาจารย์ โงอิจิ โฮซูมิ อดีตประธานกรรมการ สมาคมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ญี่ปุ่น-ไทย (JTECS) โดยได้รับความช่วยเหลือทางด้านเงินทุนจาก กระทรวงการค้าระหว่างประเทศ และเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลา (METI) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งไม่มีพันธะผูกพันใด ๆ


2516 -2525

ในปี พ.ศ.2518 ส.ส.ท. ได้ย้ายที่ทำการมายัง ซอยสุขุมวิท 29

ทศวรรษแรก

ส.ส.ท. บุกเบิก 4 เล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลาแรกได้แก่ สอนภาษาญี่ปุ่นให้คนไทย และสอนภาษาไทยให้ชาวญี่ปุ่นที่อาศัยในเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลา แปลและผลิตตำราด้านเทคนิคจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย ออกวารสารด้านเทคโนโลยี และจัดอบรมสัมมนา และต่อมาได้ดำเนินเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลาต่างๆ ได้แก่

 • นำแนวคิด เล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลากลุ่ม QC (QC Circle) มาเผยแพร่ในเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลา
 • เปิดโครงการเครื่องมือวัดเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลา
 • เปิดโครงการเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน

2526 -2535

จัดงาน "มหกรรมคิวซีเซอร์เคิล" ครั้งแรกในเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลา

ทศวรรษที่สอง

ส.ส.ท. ขยับขยายเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลาบริการเพื่อสังคมเพิ่มเติม และได้เริ่มเปิดเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลาใหม่ๆ ได้แก่

 • เปิดศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลา
 • เปิดโครงการ QC และจัดประกวด QC Prize
 • เปิดโครงการเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลา
 • และเปิดศูนย์เล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลาทางเทคโนโลยี
 • เปิดศูนย์การศึกษาทางไปรษณีย์
 • เปิดโครงการบำรุงรักษาทวีผล
 • เปิดโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
 • เปิดโครงการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 • เปิดบริการห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม

2536-2545

ในปี พ.ศ.2541 ส.ส.ท. ได้ขยายเพิ่มที่ทำการแห่งใหม่ ถนนพัฒนาการ ซอย 18

ทศวรรษที่สาม

ส.ส.ท. ขยายเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเปิดสาขาที่ทำการแห่งใหม่ และริเริ่มเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลาเพิ่มเติม ได้แก่

 • จัดการแข่งขันประดิษฐ์หุ่นยนต์ ในระดับอุดมศึกษาเป็นครั้งแรกในเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลา โดยทีมชนะเลิศเป็นตัวแทนเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลาเข้าร่วมการแข่งขันการประดิษฐ์หุ่นยนต์นานาชาติที่ประเทศญี่ปุ่น (Robocon)
 • เปิดโครงการเทคโนโลยีและการจัดการ
 • ออกวารสาร For Quality
 • เปิดศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์และสิ่งแวดล้อม
 • เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรภาษาจีน
 • เปิด TPA Book Centre
 • เปิดโครงการพัฒนาระบบวินิจฉัยสถานประกอบการ (Shin-Dan) และพัฒนานักวินิจฉัยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
 • เปิดสำนักพิมพ์ ส.ส.ท. เยาวชน
 • เปิดเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลาภาษาและวัฒนธรรม สาขารังสิต (ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ชั้น 2)
 • จัดประกวด Thailand 5S Award

2546-2555

ในปี พ.ศ.2550 เปิดสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ทศวรรษที่สี่

ส.ส.ท. ได้จัดตั้งสถาบันการศึกษาและยังคงปรับปรุงเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และขยายเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลาเพิ่มเติม ได้แก่

 • เปิดสำนักพิมพ์เพื่อนนักอ่าน
 • เปิดโครงการผลิตอัตโนมัติ
 • จัดการประกวด TPA Kaizen Award
 • ออกนิตยสาร Creative & Idea Kaizen
 • จัดประกวด Thailand Lean Award
 • ออกนิตยสาร Technology & INNOMag และนิตยสาร For Quality Management

ในปี พ.ศ.2556 ส.ส.ท. ได้รับรางวัลเจแปนฟาวน์เดชั่น

เข้าสู่ทศวรรษที่ห้า

พ.ศ. 2556ส.ส.ท. ได้รับรางวัลเจแปนฟาวน์เดชั่น ประจำปี 2013 ในฐานะหน่วยงานที่ดำเนินงานด้านการศึกษา มีบทบาทสำคัญในการฝึกอบรม พัฒนาบุคลากรในวงการการศึกษาภาษาญี่ปุ่น อันเป็นการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนระหว่างไทยและญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง
ส.ส.ท. ร่วมกับ JIPM (Japan Institute of Plant Maintenance) โดย ส.ส.ท. เป็น Certified Organization ประจำเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลาในการเผยแพร่ความรู้ จัดอบรมและให้คำปรึกษาด้าน TPM ตามแนวทาง JIPM
พ.ศ. 2557ส.ส.ท. ร่วมกับ JIPM (Japan Institute of Plant Maintenance) จัดการสอบ Monodzukuri Test ครั้งแรกในเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลา
เปิดโครงการผลิตสื่อและมัลติมีเดีย เพื่อให้บริการออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อมัลติมีเดีย รวมรับผิดชอบดูแลผลิตนิตยสารในเครือ ส.ส.ท. และผลิตสื่อมัลติมีเดีย TPA Official ผ่าน Youtube
เปิดบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ อาทิ Patient Bedside Monitor, Oxygen Flow Meter, etc.
พ.ศ. 2558เล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลาภาษาและวัฒนธรรม ส.ส.ท. ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลาที่มีระบบการประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีมาก ประจำปี พ.ศ.2558 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
ส.ส.ท. ได้ร่วมกับ HIDA และ NECA ประเทศญี่ปุ่น ริเริ่มจัดอบรมหลักสูตร ผู้ประเมินความปลอดภัยเครื่องจักรในโรงงานเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลา 3 ระดับ ได้แก่ Safety Basic Accessor (SBA), Safety Sup Accessor (SSA), Safety Assessor (SA)
พ.ศ. 2559ส.ส.ท. ได้รับการรับรองเป็น "องค์กรรับรองสมรรถนะของบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพ" จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
 1. สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัด (ด้านมิติ)
 2. สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ
ส.ส.ท. ได้รับการรับรองให้เป็นศูนย์ประเมินความรู้ ความสามารถ จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตาม พรบ.การส่งเสริมการพัฒนาฝึมือแรงงาน พ.ศ.2545 สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลา สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
พ.ศ. 2560จัดทำตำราเรียนภาษาญี่ปุ่น "Akiko To Tomodachi" สำหรับประกอบการเรียนการสอนหลักสูตรมัธยมศึกษา
ปรับปรุงห้องเรียนเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลาภาษาและวัฒนธรรม สาขารังสิต (ตั้งอยู่ในศูนย์การค้าเซียร์รังสิต โดยย้ายเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลาฯ ไปชั้น 4) โดยปรับปรุงให้มีบรรยากาศเหมาะแก่เรียนรู้
ส.ส.ท. ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เริ่มดำเนินโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
 • สาขาวิชาชีพงานภาษาต่างประเทศและล่ามแปล อาชีพผู้สอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดมาตรฐานการถ่ายทอดความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยอันเป็นสมบัติของชาติอย่างถูกต้องและเหมาะสม
 • สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นพื้นฐานในการขับเคลื่อนระบบคุณภาพของเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลาและบริการให้ได้มาตรฐานในระดับสากล
จัดทำระบบเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลาในรูปแบบออนไลน์ TPA DOT (Digital Onlline Training)

วัตถุประสงค์


 • ฯพณฯ สมหมาย ฮุนตระกูล
 • นายธนุส อมรลิลิต
 • นายแพทย์เกียรติพงศ์ ศรีมนูญผล
 • นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ
 • นางปัทมาวดี (วงศ์สายัณห์) นาร์ซิโซ

โดยได้รับการสนับสนุนจาก อ. โงอิจิ โฮซูมิ


อ. โงอิจิ โฮซูมิ

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้ถือกำเนิดมาด้วยความตั้งใจดีของคนไทยทุกฝ่าย ข้าพเจ้าตั้งใจอย่างมากว่า สมาคมนี้จะเจริญก้าวหน้าไม่หยุดยั้ง เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลาประชาชนคนไทยทั้งปวง

ข้าพเจ้ามีความปรารถนาอย่างแรงกล้า ที่จะเห็นชาวเอเชียร่วมแรงกันจรรโลงชาติ โดยยึดถือหลักการว่า ชนชาติทั้งหลายในโลกและมนุษย์ทุกผู้ทุกคนจะอยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาคและเสรี

อ. โงอิจิ โฮซูมิ

อดีตประธานคณะกรรมการสมาคมความร่วมมือทางเศรษฐกิจญี่ปุ่น-ไทย (JTECS)
ฯพณฯ สมหมาย ฮุนตระกูล

ขอให้รักษาเจตนาอันบริสุทธิ์ และความสามัคคีที่มีอยู่ในการจัดตั้งสมาคมไว้ตลอดไป ในการดำเนินการให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ดีงามของสมาคม

ฯพณฯ สมหมาย ฮุนตระกูล

ประธานคณะกรรมการก่อตั้ง

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของสมาชิกและเผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไป เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ
 2. ส่งเสริมด้านการศึกษา และพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี โดยการเปิดอบรมสัมมนา การเรียนการสอน การให้การบริการคำปรึกษาในสาขาต่าง ๆ การรับรองความรู้และความสามารถของบุคลากร การถ่ายทอดและการวิจัยเทคโนโลยี และภาษาต่าง ๆ รวมทั้งดำเนินกิจการเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลา วิทยาลัย มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา หน่วยงาน องค์กรหรือมูลนิธิ ด้านเทคโนโลยีและวิชาการที่เกี่ยวข้อง
 3. ดำเนินกิจการรวบรวม เรียบเรียง แปล และพิมพ์หนังสือทางวิชาการ ออกวารสารของสมาคมและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี รวมทั้งเผยแพร่ให้แก่สมาชิก และประชาชนทั่วไป
 4. ดำเนินกิจการบริการด้านเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลาต่าง ๆ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งจัดตั้งศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลา ศูนย์ทดสอบ และให้บริการคำปรึกษาด้านเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลา และการบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
 5. ร่วมมือกับสถาบันต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งการลงทุนหรือร่วมทุนดำเนินกิจการที่มีวัตถุประสงค์ในทำนองเดียวกับสมาคม ทั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

วัตถุประสงค์ ประจำปี 2561-2564

ดร. สุรพันธ์ เมฆนาวิน
ดร. สุรพันธ์ เมฆนาวิน
นายกสมาคม
ศ.กิตติคุณ ดร. วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล
ศ.กิตติคุณ ดร. วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล
อุปนายก (ด้านพัฒนาวิชาการ)
ธีติธร จุลละพราหมณ์
คุณธีติธร จุลละพราหมณ์
อุปนายก (ด้านกลยุทธ์และแผน)
คุณยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์
คุณยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์
อุปนายก (ด้านเครือข่ายและการลงทุน)
รศ. ปราณี จงสุจริตธรรม
รศ. ปราณี จงสุจริตธรรม
อุปนายก (ด้านพัฒนาองค์กร) และเหรัญญิก
รศ.ดร. มังกร โรจน์ประภากร
รศ.ดร. มังกร โรจน์ประภากร
เลขาธิการ และกรรมการด้านกลยุทธ์และแผน
วรินทร์ สุขเจริญ
คุณวรินทร์ สุขเจริญ
กรรมการด้านพัฒนาวิชาการ
พิชัย ตั้งสถาพรพาณิชย์
คุณพิชัย ตั้งสถาพรพาณิชย์
กรรมการด้านพัฒนาวิชาการ
ดร. วรีสา ชูวัฒนกูล
ดร. วรีสา ชูวัฒนกูล
กรรมการด้านพัฒนาวิชาการ
คุณธีระวัฒน์ ลิมปิบันเทิง
คุณธีระวัฒน์ ลิมปิบันเทิง
กรรมการด้านเครือข่ายและการลงทุน
คุณทองพล อุลปาทร
คุณทองพล อุลปาทร
กรรมการด้านเครือข่ายและการลงทุน
พินัย ศิรินคร
คุณพินัย ศิรินคร
กรรมการด้านพัฒนาองค์กร
ดร. อนงค์ภัทร์ กูลมงคลรัตน์
ดร. อนงค์ภัทร์ กูลมงคลรัตน์
กรรมการด้านพัฒนาองค์กร
คุณปณิธาน สืเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลาุการณ์
คุณปณิธาน สืเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลาุการณ์
กรรมการด้านพัฒนาองค์กร
รศ.ดร. บัณฑิต โรจน์อารยานนท์
รศ.ดร. บัณฑิต โรจน์อารยานนท์
กรรมการเชื่อมโยง สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
(อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)

รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดก่อนหน้า

วัตถุประสงค์

Video แนะนำสมาคมฯ

เพลงของสมาคมฯ

มาร์ช ส.ส.ท.

ส.ส.ท. ของเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลา

แสงเทียน ส.ส.ท.