ตำแหน่งงานน่าสนใจ: รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด(มหาชน)

รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง จำนวน 9 ตำแหน่ง

โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด(มหาชน)


โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด(มหาชน) รับสมัครรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง จำนวน 9 ตำแหน่ง
ตำแหน่งนี้ลงประกาศตั้งแต่วันที่: 29 พฤศจิกายน 2560


รายละเอียดงาน

เล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลาโมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ประกาศรับสมัครงานโดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. ตำแหน่ง Sales Executive
 2. ตำแหน่ง Inteior Designer
 3. ตำแหน่งประสานงานฝ่ายต่างประเทศ
 4. ตำแหน่ง Sales Designer
 5. ตำแหน่งพนักงานเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลาประจำโชว์รูม (เฟอร์นิเจอร์)
 6. ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลาโชว์รูม (เฟอร์นิเจอร์)
 7. ตำแหน่งวิศวกรเทคนิคประจำห้องทดสอบมาตรฐานเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลา
 8. ตำแหน่ง 3D Visualize
 9. ตำแหน่ง SALES SUPPORT

Sales Executive

 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านการเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลาโครงการ 1 ปี เล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลาไป
 • สนใจงานด้านเฟอร์นิเจอร์ ชอบการออกแบบตกแต่งเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลา
 • สามารถอ่านแบบเฟอร์นิเจอร์ได้พิจารณาเป็นพิเศษ

Inteior Designer

 • ปริญญาตรี สาขาออกแบบตกแต่งภายใน / ออกแบบผลิตภัณฑ์
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบตกแต่งภายใน 1-2 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลาเพื่อการออกแบบได้ เช่น Autocad, 3ds Max, SketchUp ,Photoshop เป็นต้นฯ

ลักษณะงาน

 • ดูแลออกแบบจัดวางเฟอร์นิเจอร์เขียนภาพ 3D ให้กับลูกค้า
 • ให้คำปรึกษาแนะนำในการตกแต่งและเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ให้กับลูกค้า

ประสานงานฝ่ายต่างประเทศ

 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านประสานงานฝ่ายต่างประเทศ 1-2 ปี
 • สามารถสื่อสารอังกฤษได้ พูด อ่าน เขียน ดี
 • สามารถใช้เล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลา Ms Office และ Power Point ได้เป็นอย่างดี

Sales Designer

 • ปริญญาตรีสาขาออกแบบตกแต่งภายในหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สนใจงานเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลาและชอบงานบริการ

ลักษณะงาน

 • ต้อนรับลูกค้าและเสนอเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลาเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลาให้กับลูกค้า
 • สามารถให้คำแนะนำและออกแบบวางแปลนให้แก่ลูกค้ารวมทั้งรับผิดชอบยอดเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลา

พนักงานเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลาประจำโชว์รูม (เฟอร์นิเจอร์)

 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 27 ปี ปริญญาตรีทุกสาขา
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (มีความสนใจด้านงานเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลา)
 • หากมีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

 • ต้อนรับลูกค้าในโชว์รูม นำเสนอเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลาเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลา
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้จัดการฝ่ายเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลาโชว์รูม (เฟอร์นิเจอร์)

 • ชาย/หญิง อายุ 30-45 ปี ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารโชว์รูม 5 ปีเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลาไป
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้พิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

 • วางแผน ควบคุม บริหารงานโชว์รูมเฟอร์นิเจอร์ชุดครัวให้บรรลุเป้าหมาย
 • บริหารทีมงานเพื่อรองรัเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลาโยบายของเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลา

วิศวกรเทคนิคประจำห้องทดสอบมาตรฐานเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลา

 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม สาขาอุตสาหการ, วิศวกรรมการผลิต
 • มีประสบการณ์ด้านงานทดสอบ Meterial, Product, Fitting 1-5 ปี
 • มีความรู้ด้านวัสดุศาสตร์ และการใช้เครื่องมือทดสอบ

ลักษณะงาน

 • ทำการทดสอบ Material , Product , Fitting ตามความต้องการของหน่วยงาน
 • ดำเนินการจัดทำเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลา เอกสารให้กับห้องทดสอบและผู้เกี่ยวข้อง

3D Visualize

 • ปวส.- ปริญญาตรี สาขาออกแบบภายใน / ออกแบบสถาปัตย์
 • มีประสบการณ์ด้านการเขียนภาพ Prespective 1 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลาเพื่อการออกแบบได้ เช่น 3ds Max ,  Photoshop , Illustrator

ลักษณะงาน

 • เขียนภาพ Perspective งานโครงการ หรืองานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • เขียน Animation งานโครงการ

SALES SUPPORT

 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านประสานงานฝ่ายเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลา 1-2 ปี
 • สามารถใช้เล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลา Ms Office  ได้เป็นอย่างดี ใช้สูตรคำนวนได้คล่อง

ลักษณะงาน

 • จัดทำเอกสารประกอบการเสนอราคาให้กับลูกค้าทั่วไป
 • ประสานงานและสนุบสนุนงานให้กับฝ่ายเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลา/สมัครได้ที่

Tel: 0-2094-9600 ext.9894/9837
Website:
E-Mail: human_resource@modernform.co.th
Facebook Page:


ดูตำแหน่งงานอื่น